PREKO SAVETA ZA MLADE, OMLADINA U CENTRU ZBIVANJA

OGNJEN DESPOTOVIĆ, ČLAN VEĆA ZA OMLADINU I SPORT

Savet za mlade, nakon odluke poslednje sednice Skupštine opštine, će delovati i u bačkotopolskoj opštini. Sačinjavaće ga sedam aktivista, sa predsednikom i zamenikom. Na čelu će biti Viktor Kovač, a uz njega, zamenik Ognjen Despotović.

Ognjen Despotović, član opštinskog veća za sport i omladinu istiće značaj i postojanje jednog ovakvog radnog tela kao značajnog za dalji razvoj omladinske politike.Ukazuje na širok spektar delovanja, inicira i učestvuje u izradi lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, korišćenja slobodnog vremena, povećanja zaposlenosti, informisanja, aktivnosti učešća, obezbeđivanju jednakih šansi, zdravstva, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i kriminaliteta, pristupa pravima, održivog razvoja i životne sredine i drugim oblastima od značaja za mlade;
učestvuje u izradi posebnih lokalnih akcionih planova, programa i politika u saglasnosti sa Nacionalnom strategijom za mlade i prati njihovo ostvarivanje;daje mišljenje o pitanjima od značaja za mlade i o njima obaveštava organe opštine; daje mišljenje na nacrte propisa i odluka koje donosi Skupština u oblastima značajnim za mlade; usvaja godišnje i periodične izveštaje o ostvarivanju lokalne omladinske politike i lokalnih akcionih planova i programa za mlade i podnosi ih Skupštini, gadonačelniku i Veću; inicira pripremu projekata ili učešće opštine u programima i projektima za mlade u cilju unapređenja položaja mladih i obezbeđenja ostvarivanja njihovih prava koja su u nadležnosti Grada;
“Sačinjen je novi podmladjeni savet za mlade u opštini sa ciljem kreiranja akcionog plana za mlade u narednnih pet godina. Plan je da se akcioni plan realizuje do kraja godine kako bi u 2022 mogli da krenemo sa njegovom realizacijom”- veli Despotović

You May Also Like

More From Author