BAČKA TOPOLA – MANJE BIJU, U 2023 NEGO GODINU DANA RANIJE

U izveštaju o radu Centra za socijalni rad navedeno je broj slučajeva porodičnog nasilja sa 63, koliko je evidentirano 2022. godine, u 2023. smanjen na 50.

Porodični zakon Srbije određuje pojam porodičnog nasilja na način što propisuje da je to ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice, s tim da sam zakonodavac dalje konkretizuje i koja to ponašanja predstavljaju nasilje u porodici, navodeći da se pod nasiljem u porodici naročito smatra: nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede; izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu; prisiljavanje na seksuslni odnos; navođenje na seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14. godinu života ili nemoćnim licem; ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licem; vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje. Ohrabruje da je prema nalazima Centra za socijalni rad u Bačkoj Topoli broj slučajeva porodičnog nasilja sa 63, koliko je evidentirano 2022. godine, u 2023. smanjen na 50.

STRUČNJACI OBJAŠNJAVAJU, da bez obzira što je zakonodavac precizno pobrojao radnje koje predstavljaju akte nasilja u porodici, nekada nije lako uočiti u čemu se konkretno sastoji nasilje u porodici, iako je ono prisutno. Nasilje je često zamaskirano, ciljevi i motivi nasilnika su raznoliki pri čemu se često dešava da žrtva nasilja, i pored izraženog intenziteta nasilja, počinje da se miri sa situacijom u kojoj se našla i počinje da se navikava na bol zbog nasilja kao na svakodnevnicu.

Vrste nasilja u porodici

Кada se spomene nasilje u porodici svi odmah pomisle na akte fizičkog nasilja koje jedan član preduzima prema drugom članu porodice. Ovo i jeste u praksi vrlo čest oblik ispoljavanja nasilja u porodici, to je najotvoreniji vid nasilja i posledice koje ono izaziva su najvidljivije. Radnje fizičkog nasilja se teško mogu pobrojati s tim da se u praksi najčešće manifestuju kao šamaranje, šutiranje, udaranje pesnicama, povlačenje za kosu, grebanje…Ponekad je vrlo teško razdvojiti fizičko od psihičkog nasilja i obično se dešava da psihičko nasilje prethodni fizičkom nasilju s tim da je psihičko nasilje najzastupljeniji vid nasilja koji se u praksi pojavljuje. Treba reći da permanentna i dugotrajna izloženost jednog člana porodice psihičkom nasilju nekada može ostaviti teže posledice po žrtvu nasilja čak i od fizičkog nasilja. Inače, pod psihičkim nasiljem obično se podrazumeva vređanje jednog člana porodice, kritikovanje fizičkog izgleda, neretko i inteligencije, zatim emocionalno ucenjivanje…Sledeći oblik nasilja koji se u praksi pojavljuje je seksualno nasilje koje predstavlja čin povrede polne slobode i predstavlja svaki vid zlostavljanja na seksualnoj osnovi, s tim da ovaj oblik nasilja često prati i fizičko zlostavljanje. Naposletku, ekonomsko nasilje u porodici postoji u onim situacijama gde nasilnik zloupotrebljava svoju bolju finansijsku poziciju u odnosu na člana porodice prema kome vrši nasilje, a osnovni cilj koji nasilnik ima jeste da ostvari potpunu kontrolu nad drugim članom porodice. Ovaj vid nasilje se neretko manifestuje u zabranama koje nasilnik postavlja žrtvi da pronađe posao, da obezbedi stabilan izvor prihoda, kao bi nasilnik bio dominantna figura u porodici i na taj način ostvario potpunu kontrolu nad žrtvom.

You May Also Like

More From Author